วัดธัมมธโร

รูปวัด

๑.นามวัด / Name

             ชื่อภาษาไทย:  วัดธัมมธโร                    English Name:  Wat Dhammadharo

๒.สถานที่ตั้ง / Address

             80 Archibald Street, Lyneham, ACT 2602  Australia.   Tel & Fax (02) 6249 8594

๓.นามผู้สนับสนุน / อุปถัมภ์

             มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย,  พระญาณวิศิษฏ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ

๔.ที่ดินของวัด /  ปัจจุบัน

             มีที่ดินพร้อมอาคาร  ประมาณกว่า ๑๐ ไร่ ๑ งาน
๕.นามเจ้าอาวาส / ปัจจุบัน

             พระราชสีลาภรณ์ (พระมหาศุภชัย ติกฺขวีโร)

๖.ประวัติวัด แล ะความเป็นมา

         วัดธัมมธโร เป็นวัดไทยในบวรพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท สังกัดคณะธรรมยุต  และอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นอารามแห่งแรกและมีอยู่วัดเดียวในกรุงแคนเบอร์รา  เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๖  ด้วยกุศลจิตศรัทธาอันแรงกล้า  ของคณะกรรมการมูลนิธิธรรมธารา  พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน  จากหลายเชื้อชาติ   ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างวัดธัมมธโร โดยความเห็นชอบ และสนับสนุน จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา    เบื้องต้นแห่งการก่อสร้างวัดนี้  ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ประธานอำนวยการมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ให้ความอุปถัมภ์ในการดำเนินการจัดสร้างวัด   พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี ปุญญาราโม วัดบวรนิเวศวิหาร  กรรมการคณะธรรมยุต  ได้อนุมัติให้พระมหาศุภชัย ติกฺขวีโร   วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ  (สมณศักดิ์ปัจจุบันคือ พระราชสีลาภรณ์)   เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ประจำวัดธัมมธโรเป็นรูปแรก เมื่อปี ๒๕๓๔    ซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระสุวีรญาณ (บุญเรือง ปุญญโชโต)  วัดพระศรีมหาธาตุ (สมณศักดิ์ปัจจุบันคือ พระธรรมเจติยาจารย์)   เป็นประธานพระธรรมทูต กำกับดูแล   ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินแห่งใหม่เป็นที่ตั้งวัด จำนวน ๑๐ ไร่ ๑ งาน    ประกอบด้วยอาคาร ๓ หลัง    มีพิธีเปิดเป็นวัดในพระพุทธศาสนา      เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓          ในการนี้ ฯพณฯ ท่านเซอร์วิลเลี่ยม ดีน  ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนองค์สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ ๒ ประจำประเทศออสเตรเลีย  ได้มาเป็นประธานประกอบพิธีเปิดวัดแห่งนี้ด้วย ……