เจ้าอาวาส

ภาพปกใหม่

พระราชสีลาภรณ์

  เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร

และ

ประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

** ** ** ** ** **

ชื่อ                          พระราชสีลาภรณ์ (พระมหาศุภชัย ติกฺขวีโร )

วันเกิด                   วันที่  ๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๒

วันอุปสมบท          วันที่  ๔   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔

วิทยฐานะ              น.ธ. เอก  ป.ธ. ๔

ตำแหน่ง               เจ้าอาวาสวัดธัมมธโรและประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์
                            ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์