เขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

12650412_1021930654533287_1881110495_nความเป็นมาโครงการก่อสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ

           เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐ ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๙    และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๐  พุทธศาสนิกชนชาวไทยและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ       ณ วัดธัมมธโร  กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย  ประกอบด้วย  พระมหาธาตุเจดีย์  อุโบสถ  ศาลาราย  มีวัตถุประสงค์คือ

    – เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นศาสนสมบัติและสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมตามพุทธบัญญัติ

   -แสดงถึงศิลปสถาปัตยกรรมไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงค่าของชาติไทยและเป็นสัญลักษ์ของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างชาวไทยและชาวออสเตรเลีย

   -และใช้เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวไทยและชาวออสเตรเลียรวมทั้งชาวต่างชาติอื่นๆ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในแบบสถาปัตยกรรมของเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ และพระราชทานให้สถาปนิกปรับแก้ไข โดยสถาปนิกผู้ออกแบบ คือ อ.วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปิลแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขาสถาปัตยกรรมไทย ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

         และเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพรบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์ในการเจิมแผ่นพระฤกษ์ ทอง  เงิน และนาก ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาาคม 2549 ณ วังศุโขทัย ต่อมาได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเขตพุทธาวาส เมื่องวันที่ 11 พฤศจิกายน 2550

 Pagodaลักษณะรูปแบบการก่อสร้าง :  เขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ

pagoda01พระมหาธาตุเจดีย์

chaple

โบสถ์